Slováci sa konečne dočkali: Mzdové príplatky od júna porástli

Biznis a podnikanie Mzdové príplatky sa od júna zvýšili
Mzdové príplatky sa od júna zvýšili. Zdroj: shutterstock.com/BigPixel Photo/sasirin pamai
BITmarkets BITmarkets

Novelou zákona č. 1/2023, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, sa od 1. júna 2023 zavádza počítanie príplatkov vo vzťahu k minimálnej mzde. Cieľom tejto úpravy je reflektovanie dynamickej situácie národného hospodárstva, ktorým je aj prudké narastanie inflácie, ktorá ešte stále nie je na konci. S rastúcou mierou inflácie by mal narastať aj príjem zamestnancov, čiže aj minimálna mzda, od ktorej sa výška príplatku po novom odvíja.

Aká bola doterajšia realita?

Za posledné viac ako dvojročné obdobie sa mzdové zvýhodnenia (označované bežne ako „príplatky”) za nočnú prácu, prácu počas víkendov a sviatkov a náhrady za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska, určovali pevnou sumou. Napr. za prácu počas soboty patril zamestnancovi okrem dosiahnutej mzdy príplatok vo výške 1,79 eur za hodinu. Takéto stanovenie príplatkov teda vôbec nereflektovalo výšku mzdy. V čom teda spočívajú zmeny? Aký na to má vplyv minimálna mzda?

Minimálna mzda v roku 2023

Pod pojmom minimálna mzda je vyjadrená najnižšia možná mzda, ktorú musí dostať zamestnanec za plný pracovný úväzok. V roku 2023 je určená minimálna mesačná mzda zamestnanca pracujúceho na plný úväzok (40 hodinový týždenný úväzok) vo výške 700 € v hrubom. Minimálna hodinová hrubá mzda zamestnanca, pri ustanovenom 40 hodinovom týždennom úväzku, pre rok 2023 predstavuje sumu 4,023 €. Pri 38,75 hodinovom týždňovom úväzku je vo výške 4,153 eur za hodinu a pri 37,5 hodinovom týždennom úväzku je to 4,291 eur. Z uvedenej hrubej mzdy sa odpočítavajú odvody, ktorými sa prispieva na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a daň.

Pozrime sa, ako sa zmenili mzdové zvýhodnenia od 1. júna 2023.

Slováci si na príplatkoch prilepšia

Slováci si na príplatkoch prilepšia. Zdroj: shutterstock.com/Zerbor

Príplatok za prácu nadčas a za prácu počas sviatku

Príplatok za prácu nadčas sa ani v roku 2023 nemení. Ostáva teda taký, aký bol, čiže okrem dosiahnutej mzdy vám musí zamestnávateľ za nadčasy uhradiť zvýhodnenie vo výške 25 % vášho priemerného zárobku. Pri rizikových prácach sa zvyšuje príplatok na 35 % vášho priemerného zárobku. Rovnako príplatok za sviatok sa pre zamestnancov v tomto roku nemení. Okrem dosiahnutej mzdy musíte stále dostať aspoň 100 % vášho priemerného zárobku.

Príplatok za sobotu

Tu zmena nastáva a od 1. 6. 2023 máte nárok na príplatok, ktorý musí zodpovedať aspoň 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a teda minimálne 2,012 eur. Existujú výnimky, kedy je dovolené príplatok znížiť, maximálne však na 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, a teda minimálne 1,810 eur. Pre možné zníženie musia byť splnené dve podmienky:

1. vzhľadom k povahe práce a podmienkam prevádzky musí ísť o pravidelný výkon práce v sobotu

2. zamestnávateľovi sa podarilo nižší príplatok dohodnúť, a to buď v kolektívnej zmluve uzatváranej s odborovou organizáciou alebo priamo v pracovnej zmluve s konkrétnym zamestnancom, ak u neho odbory nepôsobia a k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Príplatok za nedeľu

Spomínanou novelou bude od 1.6.2023 mzdové zvýhodnenie za prácu počas nedele najmenej 100 % minimálnej mzdy za hodinu, čo vychádza na 4,023 eur. Aj príplatok počas nedele môže byť znížený, maximálne však na 90 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo je 3,621 eur. Zníženie je možné za rovnakých podmienok, ako pri mzdovom zvýhodnení za prácu v sobotu.

Príplatok za nočnú prácu

Do konca mája tohto roka sme mali príplatok k nočnej práci vo výške 1,43 eur a pokiaľ ste vykonávali rizikovú nočnú prácu, dokonca vám prislúchalo zvýhodnenie až vo výške 1,79 eur za hodinu.

Od účinnosti spomínanej novely máte teraz nárok za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, v prepočte 1,609 eur. Za výkon rizikovej nočnej práce vám musí zamestnávateľ priplatiť až 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu, čo činí 2,012 eur.


Obmedzenie má aj mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, teraz už bude možné len po hranicu 35 % minimálnej mzdy za hodinu, čo vychádza na 1,408 eur, avšak za splnenia podmienok že:

1. vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa prevažná časť vykonávala ako nočná práca,
2. nevykonávate rizikovú prácu,
3. zníženie bolo dohodnuté v kolektívnej zmluve, príp. vo vašej pracovnej zmluve, ak máte pracovný pomer u zamestnávateľa, u ktorého nepôsobia odbory a zároveň k 31. 12. predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.

Špecifické pracovné výkony zarobia viac

Špecifické pracovné výkony zarobia viac. Zdroj: shutterstock.com/Thampitakkull Jakkree

Príplatok za sťažený výkon práce

Za každú hodinu sťaženej práce popri dosiahnutej mzde vám prináleží kompenzácia vo výške najmenej 20 % minimálnej mzdy za hodinu čo sa rovná 0,805 eur.

Náhrada za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti

Aj náhrada za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo váš príplatok od pracoviska sa mení na najmenej 20 % minimálnej hodinovej mzdy, čo je v prepočte 0,805 eur. Za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku vám stále patrí mzda vo výške pomernej časti základnej zložky mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Pre čitateľov sme vytvorili Discord komunitu, kde každý deň prispievame s hodnotným obsahom. Pridaj sa cez tento odkaz. Tie najaktuálnejšie novinky sleduj na našom Instagrame a Facebooku

Na záver je potrebné pripomenúť, že všetky mzdové zvýhodnenia sa počítajú nad rámec bežnej mzdy a zamestnanec má na ne nárok podľa vyššie zmienených ustanovení. Navýšenie, ktoré od 1.6. Slováci dostanú, je však len kozmetickou úpravou v porovnaní s tým, že Slovensko patrí k poslednej päťke krajín v Európe v oblasti reálnej mzdy.

Mohli by vás zaujímať: Slováci majú dôvod na plač. Toto je vývoj platov na Slovensku