Podmienky používania portálu kryptomagazin.sk (Terms of Service)

Tieto podmienky používania sú platné od 1.2.2023.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli používať náš portál Kryptomagazin.sk. Prečítajte si prosím tieto podmienky používania, pretože náš vzťah s Vami pri používaní portálu Kryptomagazin.sk sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „Podmienky“). Pokiaľ s týmito Podmienkami nesúhlasíte nemôžete portál používať.

 1. Úvodné ustanovenia
  • Tieto Podmienky upravujú používanie portálu Kryptomagazin.sk – webových stránok prevádzkovaných na internetovej doméne  Kryptomagazin.sk.  Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne (ďalej len „Portál“).
  • Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu sme my – spoločnosť Kryptomagazin s. r. o., so sídlom Pri smaltovni 3603/4 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 56031211, zapísaná v Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 175777/B, založená v Slovenskej republike. Ak sa v týchto Podmienkach používa pojem „Kryptomagazin“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Kryptomagazin s. r. o.
  • Súčasťou Podmienok sú aj Podmienky ochrany súkromia a Cookie policy a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené počas prevádzky Portálu, ako odkaz v týchto Podmienkach alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete tak obsah týchto Podmienok má prednosť.
  • Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Portálu súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.
  • Potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s Nami uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Ak používate Portál ako zástupca inej osoby potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto Podmienky za spoločnosť, alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s Nami platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený s Nami uzavrieť zmluvu na základe týchto Podmienok bez súhlasu zástupcu potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Podmienok. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Podmienkach.
  • Tieto Podmienky platia pre každého kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál.
  • Sme oprávnení tieto Podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke prípadne mobilnej aplikácií Portálu (ak bude vytvorená) a používaním Portálu (každým prihlásením sa do a použitím Portálu) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami. Ste povinný sa s novými Podmienkami pred ďalším používaním Portálu oboznámiť.
  • Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek pravidlami uvedenými v týchto Podmienkach, potom Portál nie ste oprávnení používať a mali by ste ukončiť používanie Portálu. Váš prístup k Portálu môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akúkoľvek časťou Portálu alebo jeho funkcionalitou alebo s Našimi službami, potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať Portál používať.
  • Ustanovenia týchto Podmienok sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii určených k prístupu na Portál na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.
  • Pokiaľ s Nami uzatvoríte osobitnú zmluvu, ktorá sa bude týkať aj používania nášho Portálu, tak v prípade rozporu medzi ustanoveniami týchto Podmienok a zmluvy, majú prednosť ustanovenia tejto osobitnej zmluvy.
 1. Podmienky používania Portálu
  • Používanie Portálu je možné až od 16 rokov veku. Ak nemáte aspoň 16 rokov, nemôžete Portál používať.
  • Ako užívateľ Portálu sa zaväzujete
   • používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmto Podmienkami a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
   • ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jeho časť tretím osobám bez nášho súhlasu (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.
  • Ako užívateľ Portálu nesmiete
   • zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom, ktorý patrí Nám;
   • bez Nášho výslovného súhlasu používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na akékoľvek automatické používanie Portálu bez ľudského zásahu užívateľa;
   • bez nášho výslovného súhlasu používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Podmienkami alebo s Našim súhlasom s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
   • zahlcovať a preťažovať servery a technickú infraštruktúru, na ktorých je Portál prevádzkovaný;
   • neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným Našim systémom alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jeho kvalitu alebo narušuje jeho funkcionalitu.
  • Na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb môžete umiestňovať odkazy na niektoré časti Portálu. Máme právo kedykoľvek takýto spôsob používania Portálu obmedziť alebo zakázať, aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia alebo zmeny týchto Podmienok.
  • Portál smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie Portálu vytvorili za použitia internetových prehliadačov, prípadne prostredníctvom nami vytvorenej mobilnej aplikácie (ak bude vytvorená). Nevstupujte do Portálu inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní.
  • Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Podmienkam alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. Sme tiež oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek obsah poskytnutý alebo nahratý do Portálu, aj keď by nepochádzal od Nás.
  • Pri používaní Portálu môžete prísť do styku s obsahom patriacim tretím stranám (akákoľvek iná osoba ako my). Pokiaľ výslovne neuvedieme inak, tak za takýto obsah nenesieme v žiadnom prípade zodpovednosť a negarantujeme jeho presnosť, správnosť, pravdivosť, úplnosť alebo bezpečnosť. Obsah pridaný tretími stranami môže byť hanlivý, urážajúci, neslušný alebo inak nevhodný, pričom týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie ste oprávnený a ani si nebudete voči Kryptomagazin s. r. o. uplatňovať akékoľvek nároky a odškodnenie v súvislosti s obsahom pridaným na Portál tretími stranami.
  • Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku Podmienok platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.
  • V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých častí Portálu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ Portálu dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.
  • Portál môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.
  • Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. Obsah týchto webových stránok a súborov nekontrolujeme a nie sme v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.
 1. Práva k Portálu a obsahu
  • Výlučným vlastníkom a držiteľom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Portálu a akejkoľvek jeho časti, obsahu Portálu, ochranným známkam a logám Portálu sme výlučne My.
  • Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jeho súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Podmienkami vyžaduje Náš písomný súhlas. Nie ste oprávnený bez Nášho súhlasu používať značky a logá patriace Kryptomagazin s. r. o. ani používať iné grafické prvky Portálu.
  • Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jeho funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod žiadnou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).
  • Vyhradzujeme si právo vymazať z Portálu akýkoľvek obsah, ktorý porušuje tieto Podmienky, všeobecne záväzné právne predpisy alebo je inak v rozpore s dobrými mravmi.
  • Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete nám túto skutočnosť oznámiť a žiadať nás o odstránenie takéhoto obsahu z Portálu. Vašej žiadosti nevyhovieme ak:
   • nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;
   • dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;
   • dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;
   • nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že Nám nahradíte akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;
   • nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.
  • Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu našej spoločnosti alebo na emailovú adresu .
 1. Modifikácia Portálu
  • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.
  • Nie ste voči Nám oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti alebo v súvislosti s Vašim používaním Portálu.
 1. Zodpovednosť
  • Neposkytujeme žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení:
   • Portál bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
   • Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
   • chyby Portálu budú odstránené riadne a včas.
  • Nezodpovedáme za vady Portálu a neposkytuje záruku za akosť Portálu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).
  • Portál prevádzkujeme a poskytujeme v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.
  • My a ani naši štatutári, riaditelia, zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.
  • Nenesieme zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, najmä nie ak sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.
  • Napriek tomu, že vyvíjame činnosť na predchádzanie zneužívaniu Portálu, tak za žiadnych okolností nenesieme zodpovednosť za presnosť, pravdivosť a obsahu na Portáli.
  • V prípade, že sa rozhodneme akúkoľvek časť alebo funkciu Portálu spoplatniť, budeme v rozsahu výluk podľa tohto článku Podmienok zodpovedať za prípadné vady alebo škody iba do rozsahu nespotrebovanej časti (sumy) poplatku uhradeného za sprístupnenie časti alebo služby Portálu.
  • Reklamácie je možné uplatniť v prípade, že by sme poskytovali prostredníctvom Portálu platené služby, pričom v takomto prípade sa reklamácie budú riadiť predovšetkým obchodnými podmienkami pre poskytovanie tejto služby. Ak by takéto obchodné podmienky neboli zverejnené alebo by neupravovali spôsob uplatnenia nárokov z vád a Vám by vznikol nárok na uplatnenie takýchto nárokov, tak sa bude postupovať týmto spôsobom:
   • Prípadné reklamácie za vady služieb poskytnutých za odplatu je užívateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady poskytnutej služby, najneskôr do skončenia záručnej doby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
   • Nároky z vád odplatných služieb si môže užívateľ uplatniť zaslaním správy s popisom vady služby a uplatňovaného nároku na e-mail: [email protected];
   • Za vadu sa nepovažuje vada služby v zmysle výluk zo zodpovednosti podľa tohto článku Podmienok.
  • Pokiaľ je Vám na Portál poskytovaná určitá záruka podľa príslušnej jurisdikcie v takom prípade Vám poskytujeme výlučne záruku v tomto rozsahu a v ostatnom rozsahu záruku vylučujeme.
 1. Osobitné výluky zo zodpovednosti týkajúce sa povahy Portálu
  • Kryptomagazin s. r. o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby v informáciách na Portáli (vrátane ich vynechania alebo nepresného uvedenia). Kryptomagazin s. r. o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty súvisiace s obchodovaním alebo investíciami, ktoré vzniknú akémukoľvek návštevníkovi Portálu, a to ani v prípade, že by k ním došlo v dôsledku nesprávnych informácii na Portáli.
  • Kryptomagazin s. r. o. vynakladá primerané úsilie na zabezpečenie toho, aby informácie dostupné na Portáli boli presné. Nemôžeme však zaručiť, že tieto informácie budú bezchybné, a nemôžeme byť zodpovední za služby, ponúkané tretími stranami aj keby bola ponuka uverejnená na Portáli. Kryptomagazin s. r. o. rovnako nezodpovedá ani za žiadny aspekt vzťahu medzi vami a touto treťou stranou. Kryptomagazin s. r. o. nenesie zodpovednosť za prípadné chyby a opomenutia a vyhradzuje si právo meniť informácie, špecifikácie a popisy akejkoľvek služby alebo produktu, o ktorých je informácie prostredníctvom Portálu.
  • Kryptomagazin s. r. o. ďalej neposkytuje žiadne vyhlásenia o vhodnosti akéhokoľvek produktu alebo služby, na ktoré sa na stránke odkazuje, na konkrétny účel. Kryptomagazin s. r. o. neposkytuje žiadnu záruku, že Portál splní vaše očakávania alebo že údaje a obsah získané prostredníctvom Portálu budú presné, spoľahlivé alebo aktuálne. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Portál a informácie na ňom používate podľa vlastného uváženia a na vlastné riziko.
 1. Záverečné ustanovenia
  • Nie ste oprávnení previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Podmienok na tretiu osobu bez Nášho súhlasu.
  • Tieto Podmienky obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a Nami ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a Nami ohľadom používania Portálu. Toto sa neuplatní ak osobitná písomná zmluva medzi Nami a Vami ustanovuje inak.
  • Neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Podmienok z Našej strany neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a sme je oprávnený kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.
  • Ak by niektoré ustanovenia týchto Podmienok a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a Nami mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok. Namiesto neplatných ustanovení Podmienok sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
  • Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
  • Na základe týchto Podmienok vzniká medzi Vami a Nami zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Podmienkami alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.
  • V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese [email protected].