ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV stránky kryptomagazin.sk.

A. Úvod

 1. Súkromie návštevníkov našich webových stránok je pre nás veľmi dôležité a zaväzujeme sa ich chrániť. Táto zásada vysvetľuje, čo urobíme s vašimi osobnými údajmi.
 2. Súhlas s používaním súborov cookie v súlade s podmienkami týchto zásad pri prvej návšteve našej webovej stránky nám umožňuje používať súbory cookie pri každej návšteve našej webovej stránky..

B. Kredit
Tento dokument bol vytvorený pomocou šablóny zo sekcie SEQ Legal (seqlegal.com)
a upravené webovou stránkou Planet (www.websiteplanet.com)

C. Zhromažďovanie osobných údajov

Zhromažďujú, ukladajú a používajú sa tieto typy osobných údajov:

 1. informácie o vašom počítači vrátane vašej adresy IP, geografického umiestnenia, typu a verzie prehľadávača a operačného systému;
 2. informácie o vašich návštevách a použití tejto webovej stránky vrátane zdroja sprostredkovania, dĺžky návštevy, zobrazení stránky a navigačných ciest webovej stránky;
 3. informácie, ako je vaša e-mailová adresa, ktoré zadáte pri registrácii na našej webovej stránke;
 4. informácie, ktoré zadáte pri vytváraní profilu na našej webovej stránke – napríklad vaše meno, profilové obrázky, pohlavie, narodeniny, stav vzťahu, záujmy a koníčky, vzdelávacie údaje a podrobnosti o zamestnaní;
 5. informácie, ako je vaše meno a e-mailová adresa, ktoré zadáte, aby ste nastavili odbery našich e-mailov a / alebo spravodajcov;
 6. informácie, ktoré zadáte pri používaní služieb na našej webovej stránke;
 7. informácie, ktoré sa generujú pri používaní našich webových stránok vrátane informácií o tom, kedy, ako často a za akých okolností ich používate;
 8. informácie týkajúce sa všetkého, čo si kúpite, služieb, ktoré používate, alebo transakcií, ktoré uskutočňujete prostredníctvom našej webovej stránky, ktoré zahŕňajú vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a podrobnosti o kreditnej karte;
 9. informácie, ktoré uverejníte na našej webovej stránke s cieľom ich zverejnenia na internete, ktoré zahŕňajú vaše používateľské meno, profilové obrázky a obsah vašich príspevkov;
 10. informácie obsiahnuté v akejkoľvek komunikácii, ktorú nám pošlete e-mailom alebo prostredníctvom našej webovej stránky, vrátane jej komunikačného obsahu a metadát;
 11. akékoľvek ďalšie osobné informácie, ktoré nám pošlete.

Predtým, ako nám poskytnete osobné informácie inej osoby, musíte získať jej súhlas so zverejnením a spracovaním týchto osobných údajov v súlade s týmito pravidlami.

D. Používanie vašich osobných údajov

Osobné informácie, ktoré nám boli poskytnuté prostredníctvom našej webovej stránky, sa použijú na účely uvedené v týchto zásadách alebo na príslušných stránkach tejto webovej stránky. Vaše osobné informácie môžeme použiť na nasledujúce účely:

 1. správa našich webových stránok a podnikania;
 2. prispôsobenie našej webovej stránky pre vás;
 3. umožnenie vášho využívania služieb dostupných na našej webovej stránke;
 4. odosielanie tovaru zakúpeného prostredníctvom našej webovej stránky;
 5. poskytovanie služieb zakúpených prostredníctvom našej webovej stránky;
 6. zasielanie výpisov, faktúr a platobných upomienok a inkasovanie platieb od vás;
 7. zasielanie nekomerčných komerčných oznámení;
 8. zasielanie e-mailových upozornení, ktoré ste osobitne požadovali;
 9. zasielanie nášho e-mailového spravodajcu, ak ste o to požiadali (môžete nás kedykoľvek informovať, ak už informačný bulletin nepožadujete);
 10. zasielanie marketingových oznámení týkajúcich sa nášho podnikania alebo podnikania starostlivo vybraných tretích strán, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať poštou alebo, ak ste s tým konkrétne súhlasili, e-mailom alebo podobnou technológiou (môžete nás informovať na adrese kedykoľvek už nepotrebujete marketingovú komunikáciu);
 11. poskytovanie štatistických informácií o našich používateľoch tretím stranám (tieto tretie strany však z týchto informácií nebudú môcť identifikovať žiadneho jednotlivého používateľa);
 12. vybavovanie otázok a sťažností týkajúcich sa našej webovej stránky alebo sťažností týkajúcich sa našej webovej stránky;
 13. udržiavanie bezpečnosti našich webových stránok a predchádzanie podvodom;
 14. overovanie dodržiavania podmienok upravujúcich používanie našej webovej stránky (vrátane monitorovania súkromných správ odosielaných prostredníctvom našej služby súkromných správ na webovej stránke); a
 15. iné použitia.

Ak odošlete osobné informácie na zverejnenie na našej webovej stránke, zverejníme a inak použijeme tieto informácie v súlade s licenciou, ktorú nám poskytujete.

Vaše nastavenia ochrany osobných údajov môžu byť použité na obmedzenie zverejnenia vašich informácií na našej webovej stránke a môžu byť upravené pomocou ovládacích prvkov ochrany osobných údajov na tejto webovej stránke.

Bez vášho výslovného súhlasu neposkytneme vaše osobné informácie žiadnej tretej strane na účely priameho marketingu ich alebo inej tretej strany.

E. Zverejňovanie osobných údajov

Vaše osobné informácie môžeme sprístupniť ktorémukoľvek z našich zamestnancov, úradníkom, poisťovateľom, odborným poradcom, agentom, dodávateľom alebo subdodávateľom, ako je to primerane potrebné na účely stanovené v tejto politike..

Vaše osobné informácie môžeme sprístupniť ktorémukoľvek členovi našej skupiny spoločností (to znamená našim dcérskym spoločnostiam, našej konečnej holdingovej spoločnosti a všetkým jej dcérskym spoločnostiam), ako je to primerane potrebné na účely stanovené v tejto politike.

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť:

 1. v rozsahu, v akom sme od toho povinní;
 2. v súvislosti s akýmkoľvek prebiehajúcim alebo budúcim súdnym konaním;
 3. s cieľom ustanoviť, uplatňovať alebo obhajovať naše zákonné práva (vrátane poskytovania informácií iným na účely predchádzania podvodom a znižovania kreditného rizika);
 4. kupujúcemu (alebo budúcemu kupujúcemu) akékoľvek podnikanie alebo majetok, ktorý predávame (alebo uvažujeme); a
 5. na každú osobu, o ktorej sa odôvodnene domnievame, že môže požiadať súd alebo iný príslušný orgán o poskytnutie týchto osobných údajov, ak by podľa nášho odôvodneného názoru mohol takýto súd alebo orgán primerane pravdepodobne nariadiť zverejnenie týchto osobných údajov.

S výnimkou ustanovení v týchto zásadách nebudeme vaše osobné informácie poskytovať tretím stranám.

F. Medzinárodné prenosy údajov

 1. Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa môžu uchovávať, spracúvať a prenášať medzi krajinami, v ktorých pôsobíme, aby sme ich mohli používať v súlade s týmito pravidlami..
 2. Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa môžu preniesť do nasledujúcich krajín, ktoré nemajú zákony o ochrane údajov rovnocenné so zákonmi platnými v Európskom hospodárskom priestore: Spojené štáty americké, Rusko, Japonsko, Čína a India..
 3. Osobné údaje, ktoré zverejníte na našej webovej stránke alebo ktoré odošlete na zverejnenie na našej webovej stránke, môžu byť dostupné prostredníctvom internetu na celom svete. Nemôžeme zabrániť použitiu alebo zneužitiu takýchto informácií inými.
 4. Výslovne súhlasíte s prenosom osobných údajov opísaným v tejto časti F.

G. Uchovávanie osobných údajov

 1. V tejto časti G sú uvedené naše zásady a postupy uchovávania údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomohli zabezpečiť dodržiavanie našich právnych záväzkov týkajúcich sa uchovávania a vymazávania osobných údajov..
 2. Osobné údaje, ktoré spracúvame na akýkoľvek účel alebo účely, sa nesmú uchovávať dlhšie, ako je potrebné na tento účel alebo tieto účely.
 3. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia tohto oddielu G si uchovávame dokumenty (vrátane elektronických dokumentov) obsahujúce osobné údaje:
  1. v rozsahu, v akom sme od toho povinní;
  2. ak sa domnievame, že dokumenty môžu byť relevantné pre akékoľvek prebiehajúce alebo budúce súdne konania; a
  3. s cieľom ustanoviť, uplatňovať alebo obhajovať naše zákonné práva (vrátane poskytovania informácií iným na účely predchádzania podvodom a znižovania kreditného rizika).

H. Bezpečnosť vašich osobných údajov

 1. Prijmeme primerané technické a organizačné opatrenia, aby sme predišli strate, zneužitiu alebo zmene vašich osobných údajov.
 2. Všetky vaše osobné informácie, ktoré poskytnete, uložíme na naše zabezpečené servery (chránené heslom a bránou firewall).
 3. Všetky elektronické finančné transakcie uskutočňované prostredníctvom našej webovej stránky budú chránené šifrovacou technológiou.
 4. Beriete na vedomie, že prenos informácií cez internet je vo svojej podstate neistý a nemôžeme zaručiť bezpečnosť údajov odoslaných cez internet..
 5. Ste zodpovední za utajenie hesla, ktoré používate na prístup k našej webovej stránke; nebudeme vás žiadať o heslo (okrem prípadu, keď sa prihlásite na našu webovú stránku).

I. Zmeny a doplnenia

Tieto pravidlá môžeme z času na čas aktualizovať zverejnením novej verzie na našich webových stránkach. Túto stránku by ste mali občas skontrolovať, aby ste sa uistili, že rozumiete akýmkoľvek zmenám v týchto zásadách. Môžeme vás informovať o zmenách týchto pravidiel e-mailom alebo prostredníctvom systému súkromných správ na našej webovej stránke.

J. Vaše práva

Môžete nám nariadiť, aby sme vám poskytli akékoľvek osobné informácie, ktoré o vás máme; poskytovanie týchto informácií bude podliehať nasledujúcemu:

 1. zaplatenie poplatku 10 EUR; a
 2. po predložení vhodného dôkazu o vašej totožnosti môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Na tento účel zvyčajne prijímame fotokópiu pasu osvedčenú notárom plus originálnu kópiu účtu za služby, v ktorom je uvedená vaša súčasná adresa.

Môžeme zadržať osobné informácie, ktoré požadujete, v rozsahu povolenom zákonom.

Môžete nám kedykoľvek dať pokyn, aby vaše osobné informácie nespracovával na marketingové účely.

V praxi obvykle zvyčajne vopred výslovne vyjadríte súhlas s tým, ako sa vaše osobné údaje použijú na marketingové účely, alebo vám poskytneme príležitosť zrušiť používanie vašich osobných údajov na marketingové účely..

K. Webové stránky tretích strán

Naša webová stránka obsahuje hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkach tretích strán. Nemáme kontrolu nad zásadami ochrany osobných údajov a postupmi tretích strán a nenesieme za ne zodpovednosť.

L. Aktualizácia informácií

Dajte nám vedieť, či je potrebné opraviť alebo aktualizovať osobné informácie, ktoré o vás máme.

M. Cookies

Naša webová stránka používa cookies. Cookie je súbor obsahujúci identifikátor (reťazec písmen a číslic), ktorý je odoslaný webovým serverom do webového prehliadača a je uložený v prehliadači. Identifikátor sa potom odošle späť na server zakaždým, keď prehliadač požaduje stránku zo servera. Cookies môžu byť buď „trvalé“ cookies alebo „session“ cookies: trvalý cookies bude uložený webovým prehliadačom a zostane v platnosti až do stanoveného dátumu expirácie, pokiaľ ho používateľ nevymaže pred dátumom exspirácie; na druhej strane platnosť súboru cookie relácie vyprší na konci relácie používateľa, keď je webový prehľadávač zatvorený. Cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré osobne identifikujú používateľa, ale osobné informácie, ktoré o vás uchovávame, môžu súvisieť s informáciami uloženými a získanými zo súborov cookie. Na našom webe používame iba súbory cookies relácie.

 1. Názvy súborov cookie, ktoré používame na našich webových stránkach, a účely, na ktoré sa používajú, sú uvedené nižšie:
  1. používame službu Google Analytics a AdWords na našom webe na rozpoznanie počítača, keď používateľ: sledujú používateľov pri navigácii na webe / umožňujú používanie nákupného košíka na webových stránkach / zlepšiť použiteľnosť webovej stránky / analyzovať používanie webovej stránky / spravovať webovú stránku / predchádzať podvodom a zlepšovať bezpečnosť webovej stránky / prispôsobovať webovú stránku každému používateľovi / cieľovej reklame, ktorá by mohla mať osobitný význam pre konkrétnych používateľov / opísať účel (účely)
 2. Väčšina prehliadačov umožňuje odmietnuť prijímanie súborov cookie – napríklad:
  1. v programe Internet Explorer (verzia 10) môžete blokovať súbory cookie pomocou nastavení prepísania manipulácie s súbormi cookie, ktoré sú k dispozícii kliknutím na položky „Nástroje“, „Možnosti siete Internet“, „Súkromie“ a potom „Rozšírené“;
  2. Vo Firefoxe (verzia 24) môžete zablokovať všetky cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Súkromie“, z rozbaľovacej ponuky vyberte „Použiť vlastné nastavenia histórie“ a zrušte začiarknutie políčka „Prijímať cookies z webových stránok“; a
  3. v prehliadači Chrome (verzia 29) môžete zablokovať všetky súbory cookie tak, že vstúpite do ponuky Prispôsobiť a ovládať a kliknete na položku Nastavenia, Zobraziť rozšírené nastavenia a Nastavenia obsahu a vyberiete možnosť Blokovať webové stránky z nastavenia akýchkoľvek údajov. “Pod nadpisom„ Cookies “.

Blokovanie všetkých súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok. Ak zablokujete súbory cookie, nebudete môcť používať všetky funkcie našej webovej stránky.

 1. Súbory cookie, ktoré už máte uložené v počítači, môžete odstrániť – napríklad:
  1. v prehliadači Internet Explorer (verzia 10) musíte manuálne odstrániť súbory cookie (pokyny nájdete na adrese http://support.microsoft.com/kb/278835);
  2. Vo Firefoxe (verzia 24) môžete odstrániť cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Ochrana osobných údajov“, potom vyberte „Použiť vlastné nastavenia pre históriu“, „Zobraziť cookies“ a potom „Odstrániť všetky cookies“ ; a
  3. V prehliadači Chrome (verzia 29) môžete všetky súbory cookie odstrániť pomocou ponuky „Prispôsobiť a ovládať“ a kliknutím na položky „Nastavenia“, „Zobraziť rozšírené nastavenia“ a „Vymazať údaje prehliadania“ a potom vyberte „Odstrániť súbory cookie a ďalšie stránky“ a doplnkové údaje “pred kliknutím na položku„ Vymazať údaje prehliadania “.
 2. Odstránenie súborov cookie bude mať negatívny vplyv na použiteľnosť mnohých webových stránok.