Podmienky ochrany súkromia (Privacy Policy)

Tieto podmienky ochrany súkromia sú platné od 1.2.2023.

Záleží nám na ochrane Vášho súkromia. Preto si prosím pozorne prečítajte tieto podmienky ochrany súkromia (ďalej len „Podmienky ochrany súkromia“).

Tieto Podmienky ochrany súkromia podrobne popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach súvisiacich s prevádzkou portálu Kryptomagazin.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany súkromia nás prosím kontaktujte na adrese [email protected]

Ak sa v týchto Podmienkach ochrany súkromia používa pojem „Kryptomagazin“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spoločnosť Kryptomagazin s. r. o., so sídlom Pri smaltovni 3603/4 851 01 Bratislava – mestská časť Petržalka, IČO: 56031211, zapísaná v Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 175777/B, založená v Slovenskej republike.

Na účely týchto Podmienok majú nasledovné pojmy tento význam:

Osobné údaje“ znamenajú všetky osobné údaje, ktoré sa vzťahujú ku konkrétnej žijúcej fyzickej osobe, ktorá je identifikovateľná alebo by prostredníctvom týchto údajov mohla byť identifikovaná a ktoré spracúvame na niektorý z účelov uvedených v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

Prevádzkovateľ“ znamená konkrétnu osobu, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania Osobných údajov a sme ním my Kryptomagazin s. r. o. v súlade s týmto Podmienkami ochrany súkromia.

Pseudonymizované údaje“ znamená informácie a údaje o všetkých dotknutých osobách alebo jednotlivých kategóriách a skupinách dotknutých osôb, ktoré sú anonymizované a spracované do formy, ktorá už neumožňuje identifikovať konkrétnu fyzickú osobu bez použitia dodatočných údajov.

Sprostredkovateľ“ znamená iná osoba ako Prevádzkovateľ v danom prípade, ktorá v mene Prevádzkovateľa v konkrétnom prípade spracúva Osobné údaje.

GDPR“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Portál“ znamená webovú stránku na internetovej doméne Kryptomagazin.sk, ktorej prevádzkovateľom je Prevádzkovateľ. Portál zahŕňa všetky a akékoľvek časti webovej stránky, jej podstránok, ich obsah, zdrojové a strojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na vyššie uvedenej doméne. Portálom sa bude rozumieť aj prípadná mobilná aplikácia vytvorená na účely sprístupňovania funkcií webovej stránky Kryptomagazin.sk.

Zákon o ochrane osobných údajov“ znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pojmy s veľkým písmenom, ktoré nie sú definované v týchto Podmienkach majú význam, ktorý im je daný vo Všeobecných podmienkach používania alebo Podmienkach používania súborov Cookies.

Vaše Osobné údaje spracúvame v súlade s GDPR a Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

 1. Aké Osobné údaje o Vás získavame?
  • Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Takéto Osobné údaje nám poskytujete v prípade, že sa rozhodnete nás kontaktovať prostredníctvom emailu alebo sa rozhodnete prihlásiť na odber newsletter.

Akékoľvek Osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne a ste povinní sami zvážiť do akej miery takéto Osobné údaje poskytnete. Bez poskytnutia niektorých Osobných údajov však nemôžeme reagovať na Váš podnet či žiadosť.

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť poskytnutých Osobných údajov a my sa na na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto Osobných údajov budeme spoliehať. Nezodpovedáme za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

 • Osobné údaje, ktoré získame z Vášho používania Portálu. Môžeme získavať aj údaje, ktoré umožňujú Vašu identifikáciu aj nepriamo, ide predovšetkým o nasledujúce údaje:
  • informácie a dáta zo zariadení, ktoré používate na prístup na Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení;
  • dáta logov, ktoré predstavujú dáta a informácie, ktoré naše servery automaticky ukladajú kedykoľvek pristupujete k Portálu (najmä IP adresa, čas prístupu, údaje o hardware a software, ktorý používate, počet klikov, stránky, ktoré uvidíte alebo ich poradie a čas, ktorý na stránkach strávite a iné);
  • údaje o Vašom používaní Portálu;
  • informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných programov na monitorovanie užívateľov, a to vrátane cookies a monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov sociálnych sietí;
  • informácie získané monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí reklamného banneru alebo odkazu a aj informácie o aktivitách na stránkach tretích strán (ako napr. vyhľadávačoch a sociálnych sieťach).

Vyššie uvedené údaje neumožňujú samo o sebe identifikovať konkrétnu žijúcu fyzickú osobu. Vyššie uvedené údaje sa stávajú Osobnými údajmi v momente kedy ich priradíme ku konkrétnej identifikovanej alebo identifikovateľnej žijúcej fyzickej osobe, napr. v prípade používania Portálu s prihláseným užívateľským kontom.

 • Osobné údaje, ktoré získame od tretích osôb. Vaše Osobné údaje môžeme v niektorých prípadoch oprávnene získať aj od tretích osôb a tieto Osobné údaje môžeme kombinovať s Osobnými údajmi, ktoré sme získali priamo od Vás, ide predovšetkým o nasledujúce Osobné údaje:
  • údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook). V takom prípade Vás prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete (Google, Facebook) poskytne nám;
  • údaje od tretích strán získané prostredníctvom ich cookies umiestnených na našom Portáli, ako napríklad Pseudonymizované údaje obsahujúce štatistiky o návštevníkoch stránky a ich preferenciách vyplývajúcich z nimi navštevovaných stránok (tracker), nimi používaných zariadeniach alebo prehliadačoch a pravdepodobnej polohe, viac o možnostiach povolenia alebo zabránenia používania súborov cookies sa dozviete tu.

 

 1. Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame?

Ako Prevádzkovateľ spracúvame Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia a za účelom uvedeným nižšie v týchto Podmienkach ochrany súkromia.

 • Zasielanie notifikácii

V prípade ak na Vašom zariadení povolíte používanie push notifikácii, budeme Vám zasielať informácie o nových článkoch a príspevkoch na našom Portáli na Vaše zariadenie. Pri používaní push notifikácii získavame iba všeobecné informácie o Vašom zariadení, pričom Vaša identifikácie je vykonávaná len prostredníctvom kľúča, ktorý sa vygeneruje keď povolíte push notifikácie.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade Váš súhlas s ich spracúvaním, ktorý nám udelíte povolením push notifikácii pri návšteve Portálu.

Vaše Osobné údaje budú po povolení push notifikácií spracúvané po dobu platnosti Vášho súhlasu so spracúvaním Osobných údajov na tento účel a následne 3 roky odo dňa odvolania Vášho súhlasu so spracúvaním Osobných údajov.

Váš súhlas so spracovaním Osobných údajov za účelom odosielania informácií prostredníctvom push notifikácií môžete kedykoľvek odvolať ich vypnutím priamo v nastavaniach Vášho zariadenia alebo nastaveniach Vášho prehliadača.

Viac o push notifikáciách sa môžete dozvedieť v našich Podmienkach používania súborov cookies tu.

 • Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter);

Vaše Osobné údaje v rozsahu emailová adresa môžeme spracúvať na účely zasielania správ priameho marketingu (newsletter) na Vašu emailovú adresu, aby sme Vás informovali o novinkách a aktuálnych informáciách o produktoch a projektoch nás alebo partnerov, a to ak ste si prejavili záujem o naše služby alebo ste k takémuto zasielaniu dali súhlas.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na realizácií priameho marketingu s cieľom ponúkať Vám informácie a produkty, ktoré pre Vás môžu byť relevantné a zaujímavé alebo Váš súhlas so spracovaním ak ho udelíte.

Vaše Osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu 2 rokov od poskytnutia údajov alebo kým sa neodhlásite zo zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter).

 • Poskytovanie, zlepšovanie a optimalizácia prevádzky Portálu

Vaše Osobné údaje, vrátane údajov získaných z Vášho používania Portálu špecifikovaných vyššie, používame na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu a profilovania, zistenia a zabránenia zneužívania Portálu (vrátane prevencie pred podvodmi, bezpečnostnými incidentami a inými podobnými aktivitami), vyhodnotenia rizík a plnenia zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácií jeho funkcionalít ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla vytvorením užívateľského konta.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu existencie Vášho užívateľského konta a po dobu 3 rokov od zániku Vášho užívateľského konta z dôvodu obrany proti Vašim nárokom.

Takémuto spracúvaniu môžete zabrániť zakázaním používania alebo ukladania súborov cookies na Vašom zariadení tým, že zmeníte nastavenie Vášho prehliadača. Niektoré funkcie Portálu však potom nemusia fungovať správne.

Môžete tiež odstrániť súbory cookies, ktoré sa uložili na Vašom zariadení. Môžete tiež zvoliť prehliadanie nášho Portálu v „privátnom režime“, ktorý obmedzí rozsah údajov ukladaných súbormi cookies. Bližšie informácie o používaní súborov cookies nájdete tu.

 • Odpovedanie na otázky, žiadosti, dotazy

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu, spracúvame na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vybavenia Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu prípadne aby sme vykonali iné činnosti v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš oprávnený záujem na zaistení riadnych služieb našej spoločnosti a poskytovania klientskej podpory.

Vaše Osobné údaje budú spracúvané po dobu, ktorá je nutná na zodpovedanie Vašej otázky, žiadosti alebo dotazu alebo pokiaľ budú urobené iné opatrenia v súvislosti s Vašou otázkou, žiadosťou alebo dotazom, avšak nie dlhšie ako na 1 rok.

 • Vybavovanie žiadostí v súvislosti s uplatňovaním práv dotknutých osôb podľa GDPR

Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulára na otázky alebo prostredníctvom emailu, spracúvame na účely preskúmania, posúdenia, vykonania činností, vybavenia a informovania Vás o vybavení Vašej žiadosti týkajúcej sa uplatnenia niektorých z práv podľa článkov 16 až 22 GDPR.

Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade plnenie našej zákonnej povinnosti.

Vaše Osobné údaje budú v tomto prípade spracúvané a uchovávané po dobu 10 rokov odo dňa doručenia žiadosti.

 1. Komu sprístupňujeme Vaše Osobné údaje?
  • Vaše Osobné údaje sprístupňujeme tretím osobám alebo sprostredkovateľom v nasledovných prípadoch:
   • ak nám taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
   • pri používaní Portálu sú niektoré Vaše osobné údaje poskytované tretím stranám, ktorých súbory cookies umiestňujeme na Portál, viac informácii o týchto tretích stranách nájdete v pop-up bannery, ktorý sa Vám zobrazí pri návšteve Portálu a v našich podmienkach používania súborov cookies tu;
   • ak je to nevyhnutné na plnenie našich povinností a pri zabezpečení našich oprávnených záujmov najmä našim advokátom, poradcom, audítorom, poskytovateľom IT služieb, marketingovým a reklamným agentúram a pod..
  • S osobami, ktoré majú postavenie Sprostredkovateľa uzatvárame v súlade s GDPR zmluvy o spracúvaní osobných údajov a Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje vždy na základe pokynov a v mene Kryptomagazin s. r. o.. Všetci naši Sprostredkovatelia spracúvajú Osobné údaje v súlade s týmito Podmienkami ochrany súkromia.
  • Okrem tretích osôb uvedených v pop-up bannery, ktorý sa Vám zobrazí pri návšteve Portálu,  v našich podmienkach používania súborov cookies a na iných miestach v týchto Podmienkach ochrany súkromia môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj týmto osobám:

 

Por. Č.Identifikácia tretej stranyOdkaz na podmienky ochrany súkromia tretej strany
1.OneSignal, so sídlom v 2850 S Delaware St Suite 201, San Mateo, CA 94403https://onesignal.com/privacy_policy.
2.Google LLChttps://policies.google.com/privacy?hl=en
Pre vylúčenie pochybností sa zmena obsahu tejto tabuľky nepovažuje za zmenu Podmienok ochrany súkromia.

 

 1. Prenos Osobných údajov mimo EÚ?
  • Vaše Osobné údaje získané v súvislosti so zasielaním notifikácií môžeme zasielať mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, najmä Spojených štátov amerických. Prenos Vašich osobných údajov do Spojených štátov amerických prebieha za prijatia primeraných záruk na zabezpečenie bezpečnosti prenosu, najmä cez štandardizované zmluvné klauzuly schválené Európskou komisiou.
 1. Niektoré časti Portálu
  • Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované Kryptomagazin s. r. o.. Kryptomagazin s. r. o. nemá žiadnu kontrolu na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich Osobných údajov.
 1. Vaše práva v súvislosti s ochranou Osobných údajov?
  • Ako dotknutá osoba, o ktorej spracúvame Osobné údaje Vám patria nasledujúce práva:
Právo odvolať súhlasV prípadoch, kedy Vaše Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese .. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístupMáte právo na poskytnutie kópie Osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše Osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše Osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
Právo na opravuPrijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie)Máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich Osobných údajov, napríklad v prípade, ak Osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvaniaZa určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše Osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že Osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše Osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajovZa určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos Osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len Osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietaťMáte právo namietať voči spracúvaniu Osobných údajov, ktoré je založené na našich oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše Osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane Osobných údajovAk sa domnievate, že Vaše Osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: [email protected], https://dataprotection.gov.sk.

V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

 

 1. Bezpečnosť
  • Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto Osobných údajov. Neustále zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti Osobných údajov.
  • Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.
 1. Zmeny Podmienok
  • Sme oprávnení tieto Podmienky ochrany súkromia kedykoľvek meniť alebo upravovať.
  • Ak urobíme akékoľvek zmeny v týchto Podmienkach ochrany súkromia, umiestnime nové Podmienky ochrany súkromia na Portáli a podľa potreby Vás o zmene Podmienok ochrany súkromia budeme informovať aj prostredníctvom emailu.
  • Takto zmenené Podmienky ochrany súkromia budú platné a účinné od momentu, ktorý určíme ako deň ich platnosti a účinnosti a používaním Portálu (každou návštevou stránky) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami ochrany súkromia.
 1. Kontaktujte nás
  • Ak máte otázky, dotazy alebo žiadosti k týmto Podmienkam ochrany súkromia, chcete odvolať súhlas alebo uplatniť Vaše práva, kontaktujte nás prostredníctvom emailovej správy na emailovej adrese [email protected].