Výška tohto príspevku sa u jednotlivých Slovákov líši. Vieme, od čoho závisí

  • Slováci, ktorí sa starajú o ťažko zdravotne postihnutých blízkych, to nemajú ľahké.
  • Štát sa ich snaží podporiť finančným príspevkom.
  • Nie každý dostáva rovnakú sumu.
Ekonomika Finančný príspevok za opatrovníctvo sa líši
Finančný príspevok za opatrovníctvo sa líši. Zdroj: shutterstock.com/Andrzej Rostek, Ground Picture
BITmarkets BITmarkets

Starostlivosť o ľudí so zdravotným postihnutím predstavuje aj dnes ešte stále náročnú a často finančne zaťažujúcu úlohu. Štáty sa preto snažia poskytnúť rôzne formy podpory tým, ktorí sa tejto zodpovednosti ujmú. Na Slovensku je jednou z takýchto foriem podpory peňažný príspevok na opatrovanie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP).

Tento príspevok slúži na pokrytie základných potrieb a nákladov spojených s opatrovaním, ifmormuje denník Pravda. Takýto systém podpory je zameraný predovšetkým na zlepšenie kvality života osôb s ŤZP, a zároveň na poskytnutie finančnej úľavy ich opatrovateľom.

Niektorí opatrovatelia však dostávajú za rovnakú činnosť oveľa vyšší príspevok, ako iná skupina opatrujúcich Slovákov. Prečo je to tak?

Príspevok pre opatrovateľov sa líši

Peňažný príspevok sa poskytuje na základe splnenia určitých kritérií. Vypláca sa osobám, ktoré sa starajú o blízkych s ŤZP.

Od čoho závisí výška príspevku?

Výška príspevku závisí od veku a pracovného statusu opatrovateľa. Penzisti však dostávajú nižší príspevok než osoby v produktívnom veku.

Dospelí v produktívnom veku môžu dostávať mesačný príspevok vo výške 569 eur, zatiaľ čo penzisti dostávajú 426 eur. Tento rozdiel môže odrážať predpoklad, že penzisti môžu mať nižšie životné náklady alebo iné zdroje príjmu.

Aby mohla byť osoba oprávnená prijímať peňažný príspevok, musí byť v blízkom vzťahu k opatrovanej osobe. Opatrovateľ môže byť manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, dieťa, vnuk, vnučka, súrodenec a ďalšie príbuzné osoby, ktoré definuje zákon.

Príspevok môže dostávať len jedna oprávnená osoba z rodiny. To znamená, že ak viac rodinných príslušníkov spĺňa podmienky, príspevok dostane len jeden z nich.

Ďalšie špecifiká vhodného poberateľa

Ako je to so zamestnaním?

Príspevok môže byť poskytnutý aj opatrovateľom, ktorí vykonávajú zamestnanie, pokiaľ ich príjem nepresahuje dvojnásobok životného minima a ich pracovná činnosť nie je v rozpore s opatrovaním.

Okrem toho, osoba môže opatrovať a zároveň sa venovať externému alebo kombinovanému štúdiu, ak v čase svojej neprítomnosti zabezpečí náhradné opatrovanie.

Osoba, ktorá opatruje, musí byť plnoletá. Musí mať tiež plnú spôsobilosť na právne úkony, a musí byť fyzicky a psychicky schopná poskytovať opatrovanie. Taktiež je potrebný písomný súhlas osoby s ŤZP.

V prípade, že opatrovaná osoba nemá z iných dôvodov dôchodkové poistenie, stáva sa automaticky dôchodkovo poistenou vďaka tomuto príspevku. Príspevok vám môžu vyplatiť aj po smrti opatrovanej osoby, ak boli do tej doby splnené všetky náležitosti.

Existuje aj možnosť špeciálneho zvýšenia príspevku, ak sa opatrovateľ stará o viac osôb s ŤZP, alebo ak sú v rodine nezaopatrené deti a opatrovateľ nemá iný príjem. Toto zvýšenie má pomôcť pokryť zvýšené náklady, ktoré súvisia so starostlivosťou o viacero osôb alebo o deti.

Príspevok na opatrovanie je dôležitou sociálnou podporou, ktorá zabezpečuje nielen finančnú pomoc, ale aj uznanie a podporu pre tých, ktorí sa dennodenne venujú náročnej úlohe starostlivosti o ľudí so zdravotnými ťažkosťami. Takáto podpora hrá kľúčovú rolu v udržaní kvality života nielen pre osoby s postihnutím, ale aj pre ich rodiny.

Autor:
Vanessa Massayova
Vanessa Massayova

Pochádza z Bratislavy, kde vyštudovala ruské a východoeurópske štúdiá na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Žurnalistika bola najskôr iba jej hobby, neskôr sa však stala redaktorkou v Startitup. Teraz sa v Kryptomagazíne venuje aktualitám a zaujímavým témam.