Ako fungujú dlhopisy?

 • Dlhopisy sú základným prvkom investičného portfólia.
 • Ponúkajú stabilný príjem a diverzifikáciu rizika.
Plus Ako fungujú dlhopisy?
Ako fungujú dlhopisy? Zdroj: shutterstock.com/wrangler
Ťažba kryptomien Ťažba kryptomien

Svet financií je komplikovaný a rozsiahly, pričom jeho súčasťou sú aj dlhopisy.

Dlhopisy sú veriteľské cenné papiere. Ich základom je jednoduchý princíp – požičiavateľ a veriteľ. Investori poskytnú kapitál, ktorý sa v priebehu času zhodnocuje úrokovou sadzbou, a na konci dohodnutého termínu je im vrátený pôvodný investovaný kapitál.

Čo sú to dlhopisy?

Dlhopisy predstavujú dlhové cenné papiere, ktoré emitujú vlády, obce alebo spoločnosti s cieľom získať kapitál. Investorom poskytujú predom dohodnutý úrok a sľub vrátenia investovanej sumy na konci dohodnutej doby.

Základy dlhopisov

Dlhopisy predstavujú formu dlhového financovania, kde emitent vydáva dlhopis s cieľom získať kapitál od investorov. Títo investori, alebo držitelia dlhopisov, vlastnia v podstate časovo ohraničený dlhový nástroj, za ktorý im emitent pravidelne vypláca úroky, označované aj ako kupónové platby.

Pri splatnosti dlhopisu potom dostanú späť svoju pôvodnú investíciu, nazývanú aj nominálna alebo menovitá hodnota dlhopisu. Táto konštrukcia z dlhopisov robí atraktívny investičný nástroj pre tých, ktorí hľadajú stabilnejší a predvídateľnejší výnos v porovnaní s volatilnejšími akciovými trhmi.

Definícia a účel dlhopisov

Dlhopisy predstavujú dlhové cenné papiere, kde emitent prijíma peniaze od investorov a zaväzuje sa im v budúcnosti vrátiť pôvodnú sumu s úrokmi. Reprezentujú mechanizmus, ako si subjekty môžu požičať kapitál na financovanie rozličných aktivít bez potreby zvýšenia vlastného kapitálu.

Dlhodobé financovanie prostredníctvom dlhopisov je výhodné nielen pre emitentov, ktorí tak získavajú prístup k veľkým sumám kapitálu, ale tiež pre investorov, ktorým poskytujú pravidelný príjem z kupónových platieb a návratnosť investovanej sumy pri splatnosti. 

Vedeli ste, že…

Dlhopisy sú jedným z najstarších finančných nástrojov s viac ako 700-ročnou históriou.

Investícia do dlhopisov je často považovaná za menej rizikovú alternatívu k akciám a ako taká je žiadaná najmä medzi konzervatívnejšími investormi hľadajúcimi predvídateľný dôchodok alebo pravidelný príjem. Táto vlastnosť ich radí medzi základné stavebné kamene diverzifikovaného investičného portfólia.

Druhy dlhopisov na trhu

Dlhopisy sa kategorizujú na základe rôznych kritérií, ako sú emitenti, úrok, mena či doba splatnosti. Pokrývajú širokú paletu finančných produktov, ktoré uspokojujú rôznorodé potreby investorov.

Štátne dlhopisy sú obvykle považované za bezpečné investície. Sú emitované vládou alebo ministerstvom financií celej krajiny.

Korporátne dlhopisy vydávajú súkromné spoločnosti ako spôsob získania kapitálu. Niekedy môžu ponúkať vyššie výnosy ako štátne dlhopisy, reflektujúc ich vyššie riziko.

Mestské alebo komunálne dlhopisy sú emitované mestskými alebo miestnymi orgánmi na financovanie verejných projektov, akými sú školy či infraštruktúra. Tieto dlhopisy môžu ponúkať daňové výhody.

Podriadené dlhopisy predstavujú vyššie rizikovú kategóriu, pretože ich výplaty sú prioritne vykonávané až po iných záväzkoch emitenta. Sú preto odmeňované vyššími úrokovými sadzbami.

Inflačne indexované dlhopisy sú špeciálnym typom, ktorejších úroková sadzba alebo nominálna hodnota sú upravované podľa aktuálnej inflácie. Týmto spôsobom sa zníži riziko devalvácie investície.

Poznáme viacero druhov dlhopisov

Poznáme viacero druhov dlhopisov. Zdroj: shutterstock.com/Gunnar Pippel

Mechanizmus fungovania dlhopisov

Dlhopisy predstavujú úverový nástroj, ktorý umožňuje emitentovi získať kapitál z verejného obchodu. Investor nákupom dlhopisu poskytne emitentovi finančné prostriedky na dohodnuté obdobie.

Výnosnosť dlhopisu je definovaná jeho kupónovou sadzbou, ktorá reprezentuje úrok, ktorý emitent pravidelne vypláca investorovi počas platnosti dlhopisu. Po uplynutí dohodnutej doby splatnosti emitent vráti investorovi nominálnu hodnotu dlhopisu.

Sekundárny trh umožňuje obchodovanie dlhopisov medzi investormi ešte pred ich splatnosťou. To umožňuje investorom prispôsobiť svoje portfólio aktuálnym finančným potrebám a trhovým podmienkam.

Vydávanie dlhopisov a získavanie kapitálu

Dlhopisy sú formou dlhového financovania, cez ktoré emitent, napríklad vláda, obec alebo korporácie, získava prostriedky na financovanie svojich projektov či operácií. Emitent tým ponúka inštrument s pevným výnosom, sľubujúci návratnosť investície zainteresovaným investorom v dohodnutom časovom horizonte.

Dyšpenzáciou takýchto dlhopisov môže emitent získať potrebný kapitál bez nutnosti vstupu ďalších akcionárov. Tento proces predstavuje alternatívu k tradičnému bankovému úveru, alebo emisii akcií.

Emitent si môže tiež vybrať optimálny čas vydania dlhopisov s ohľadom na trhové podmienky, napríklad pri nízkych úrokových sadzbách, čo znižuje náklady na obsluhu dlhu. 

Príprava a realizácia emisie dlhopisov si však vyžadujú dôkladnú analýzu a stratégie, ako aj externé poradenstvo (napríklad od investičných bánk) pre efektívne štrukturovanie a distribúciu.

Po vykonaní emisie je možné dlhopisy uviesť na burzu, kde si to umožňuje ich likviditu a dostupnosť širšiemu okruhu investorov. Pri súkromnom uskutočnení emisie dlhopisov, tzv. private placement, je prístup k dlhopisom obmedzený iba na vybranú skupinu kvalifikovaných investorov.

Kritériá pre potenciálnych investorov zvyčajne zahŕňajú minimálnu investíciu, pochopenie rizík dlhopisového investovania a časový horizont pre potreby konkrétneho financovania. Okrem toho je potrebné stanoviť podmienky spojené s úrokmi, splatnosťou a právom na predčasné vyplatenie dlhopisu.

Rôzne formy dlhopisov umožňujú emitentom prispôsobiť si nástroje podľa ich charakteristík a potrieb financovania. Atraktívnosť dlhopisu pre investorov závisí na viacerých faktoroch, vrátane úverovej spoľahlivosti emitenta, úrokových sadzieb a celkovej marketovej situácie.

Úrokové sadzby a splatnosť dlhopisov

Úrokové sadzby reprezentujú cenu za požičanie peňazí a sú kľúčovým faktorom pri hodnotení dlhopisov.

 • Nominálna úroková sadzba: je to percentuálna sadzba vyjadrená na dlhopise, na základe ktorej sa vypočítava úrok.
 • Pohyblivá úroková sadzba: spojená s referenčnou úrokovou sadzbou, ako napríklad EURIBOR, a môže sa pravidelne meniť.
 • Diskontný dlhopis: nevypláca pravidelné úroky, namiesto toho je predávaný za cenu nižšiu než jeho nominálna hodnota.
 • Nulový kupón: dlhopisy, ktoré taktiež nevyplácajú pravidelné úroky a sú splatené za ich nominálnu hodnotu.

Splatnosť dlhopisu určuje dĺžku času, po ktorý je investor vystavený úverovému riziku.

Dlhopisy môžu mať rôzne druhy splatnosti, od krátkodobých, cez strednodobé až po dlhodobé.

98%

Už sa viac neboj o svoje peniaze.

Investuj a premeň svoje obavy na príležitosť.

Sponzorovaný obsah
Obchodovanie je riskantné a môžete pri ňom stratiť časť alebo celý investovaný kapitál. Poskytnuté informácie slúžia len na informačné a vzdelávacie účely a nepredstavujú akýkoľvek typ finančného poradenstva a/alebo investičného odporúčania.

Riziká a výnosy dlhopisov

Dlhopisy sú považované za konzervatívnejšie investície, ale aj napriek tomu nesú určitá riziká. Kreditné riziko reprezentuje možnosť, že emitent nebude schopný splácať úverové záväzky. Inflačné riziko predstavuje straty kúpnej sily peňazí v dôsledku inflácie, ktoré môže erodovať reálnu hodnotu dlhopisových výnosov.

Úrokové riziko je ďalší kritický faktor, ktorý ovplyvňuje dlhopisy. Rast úrokových mier môže viesť k poklesu trhovej ceny dlhopisov, keďže nové emisie prichádzajú s vyššími úrokmi, čím sa staršie dlhopisy stanú menej atraktívnymi. Riziko refinancovania sa týka situácii, keď emitent refinancuje svoj dlh za nepriaznivých podmienok, čo môže negatívne ovplyvniť hodnotu dlhopisu.

Napriek rizikám sú dlhopisy často vnímané ako stabilné aktívum s predvídateľnými výnosmi. Diverzifikácia dlhopisového portfólia môže prispieť k zníženiu celkového rizika.

Mohlo by vás zaujať: Čo sú ETF fondy a ako na nich zarobiť? 

Hodnotenie rizika v dlhopisových investíciách

Analýza kreditného rizika je kľúčová.

Kreditné hodnotenie emitenta, známe ako rating, je esenciálnym ukazovateľom jeho schopnosti splácať záväzky. Investori, ktorí sledujú tieto hodnotenia, môžu lepšie posúdiť pravdepodobnosť defaultu a príslušné kreditné riziko. Samozrejme, vyššie hodnotené dlhopisy obvykle značia nižšie riziko, no simultánne prinášajú aj nižšie výnosy.

Inflačné riziko nesmieme podceňovať.

Sledovať aktuálny a predpovedaný vývoj inflácie je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia rizika. Ak inflácia rastie rýchlejšie ako úrokový výnos investovaného kapitálu, realita ukazuje, že hodnota investície sa pomaly eroduje.

Úrokové riziko ovplyvňuje dlhový trh.

Dynamika úrokových sadzieb je neustále v hre – ak stúpajú, stávajú sa novovydávané dlhopisy viac výnosné, čím sa znižuje hodnota tých existujúcich. Investícia do dlhopisov s pevným úročením môže byť v takomto prostredí riskantnejší spôsob alokácie kapitálu.

Riziko refinancovania nemôžeme prehliadnuť.

Pri hodnotení potenciálneho rizika v dlhopisových investíciách je nevyhnutné zvážiť aj riziko refinancovania, teda riziko, že emitent dlhopisu si bude musieť požičať za horších podmienok, čo môže negatívne ovplyvniť jeho finančné zdravie a následne cenu dlhopisu na sekundárnom trhu.

Obchodovanie s dlhopismi môže prinášať viacero výhod

Obchodovanie s dlhopismi môže prinášať viacero výhod. Zdroj: shutterstock.com/Teerachai Jampanak

Porovnanie výnosov dlhopisov s inými investíciami

Dlhodobé údaje ukazujú, že výnosy z dlhopisov často zaostávajú za akciovým trhom, čo súvisí s ich nižším rizikom a volatilitou. Investovanie do dlhopisov teda môže byť vhodnou stratégiou pre konzervatívnych investorov, hľadajúcich stabilnejšie príjmy.

Nezaručené, ale predvídateľné príjmy.

Naproti tomu akcie môžu poskytnúť vyššie výnosy, no sú vystavené vyššej volatilite.

Realitné investície a dlhopisy.

Vlastníctvo nehnuteľnosti prichádza s potenciálom prenájmu a zhodnotenia, avšak vyžaduje aktívne riadenie majetku.

Diverzifikácia cez dlhopisy.

V kontexte diverzifikácie portfólia môžu dlhopisy fungovať ako stabilizujúci prvok, zvlášť v časoch trhových nepokojov.

Komodity a dlhopisy: rozdielna dynamika.

Komodity ako zlato sú známe svojou schopnosťou chrániť majetok v časoch inflácie, na rozdiel od dlhopisov, kde inflácia môže erodovať ich reálnu hodnotu.

Alternatívne investície a ich výnosy.

Hedžové fondy alebo súkromný kapitál ponúkajú odlišný druh výnosov a rizikového profilu, ktorý môže byť komplementárny k tradičným dlhopisom a akciám.

Tvoria dlhopisy časť vášho portfólia?

Loading ... Loading ...

Strategické investovanie do dlhopisov

Strategické investovanie do dlhopisov predstavuje premyslený prístup k vytváraniu a udržiavaniu portfólia, kde dlhopisy hrajú zásadnú úlohu v kontexte jeho stálosti a predvídateľnosti príjmu. Dôkladná analýza výnosového profilu, pohybov úrokových sadzieb a kreditného rizika emitenta je kľúčová pre optimalizáciu investičné strategie v oblasti dlhopisov.

Investor, ktorý sa zameriava na dlhopisy, by mal v prístupe zohľadňovať rôznorodosť trhu, ako sú štátne, korporátne či komunálne dlhopisy, s rôznou výškou úroku. Taktiež je potrebné sledovať makroekonomické udalosti, ktoré môžu ovplyvniť úrokové sadzby a infláciu, čím sa s pohybom týchto faktorov mení aj hodnota investovaného kapitálu, či už pozitívne alebo negatívne.

Diverzifikácia portfólia pomocou dlhopisov

Dlhopisy ako investičné nástroje poskytujú stabilný príjem vo forme úrokovej sadzby, znížené trhové volatility a zlepšenie celkovej likvidity portfólia. Vzhľadom na ich spoľahlivosť tvoria základné stavebné kameňe diverzifikovaného investičného portfólia.

Dlhopisy sú stabilné

Spájajú nízke riziko s relatívne predvídateľným výnosom a stanovujú protiváhu k akciám s vyšším rizikom kolísania. Stabilita, ktorú dlhopisy prinášajú, je obzvlášť cenná počas trhových turbulencií a neistoty.

Rozdelením kapitálu do rôznych typov dlhopisov, napríklad štátnych a korporátnych, dosiahneme rozloženie kreditného rizika a úrokového expozičného profilu. Na tento rozptyl investícií je potrebné sa dívať aj cez prizmu splatnosti a menového rizika.

Výber dlhopisov s rôznou dátumovou splatnosťou, teda s rôznou duráciou, umožňuje lepšie zvládať riziko zmeny úrokových sadzieb. Tento prístup znižuje rezonančný efekt, ktorý môže portfólio jednostranne ovplyvniť v prípade nepriaznivých pohybov sadzieb.

Investície do zahraničných dlhopisov môžu prispieť k diverzifikácii menového rizika a zároveň prístupom na medzinárodné trhy rozširovať geografické zastúpenie aktív. Tento prístup môže pridať ďalší rozmer stability v rámci celosvetového hospodárskeho vývoja.

V konečnom dôsledku, správne zaradené dlhopisy v portfóliu môžu znížiť jeho celkovú volatilitu a zabezpečiť pravidelný tok príjmov, čo je výhodné pre konzervatívnejších investorov, hľadajúcich nižšiu úroveň rizika.

 • Stabilita príjmu: Dlhopisy poskytujú predvídateľný a stabilný príjem.
 • Diverzifikácia portfólia: Pomáhajú diverzifikovať investičné portfólio.
 • Znížené riziko: Majú nižšie riziko v porovnaní napr. s akciami.
 • Nižší výnos: V porovnaní s akciami alebo inými investičnými nástrojmi majú tendenciu ponúkať nižšie výnosy.
 • Riziko inflácie: V prípade rastu inflácie môže reálna hodnota úrokových platieb a hlavného dlhu klesať, čo znižuje nákupnú silu investora.

Pohyb cien dlhopisov a trhová volatilita

Ceny dlhopisov sú veľmi citlivé na zmeny úrokových sadzieb na trhoch. Keď sa úrokové sadzby zvyšujú, ceny dlhopisov obvykle klesajú a naopak. Tento inverzný vzťah je odrazom budúcej hodnoty peniaze a očakávaných výnosov.

Faktory ovplyvňujúce trhové sadzby môžu zahŕňať menovú politiku, ekonomické indikátory alebo geopolitické udalosti. Inflácia je hlavným motorom zmeny úrokových sadzieb, čo má priamy dopad na hodnotu peňažného toku z dlhopisov a ich trhovú cenu.

Pri kúpe dlhopisu investori očakávajú, že si udržia kúpnu silu svojej investície cez pravidelné úrokové platby. Ak sa predpokladá zvýšenie inflácie, investori vyžadujú vyššie úrokové sadzby, čo vedie k poklesu cien existujúcich dlhopisov s nižšími úrokmi.

V dlhodobom horizonte môže byť volatilita cien dlhopisov spojená s cyklickými výkyvmi ekonomiky. V období expanzie môže dopyt po dlhopisoch klesať, zatiaľ čo v období recesie môže dlhopisový trh prekvitať, keďže investori hľadajú bezpečnejšie aktíva.

Navyše, kreditné riziko emitenta tiež ovplyvňuje ceny dlhopisov. Zlepšenie alebo zhoršenie kreditného ratingu sa môže odrážať v citlivosti cien dlhopisov na trhovej volatilite.

Autor:
Henrieta Balázsová
Henrieta Balázsová

Vyštudovala psychológiu, no nakoniec jej učaroval svet marketingu. Na vlnách kreatívy surfuje od roku 2016. Venovala sa aj redaktorskej a editorskej činnosti pre viaceré redakcie.